Cruise service gabriele innfelt kåre molvær foto cruise service marius 11
NOx-STØTTE: Cruise Service og dagleg leiar Kåre Gunnar Molvær fekk utbetalt over fire millionar i støtte frå NOx-fondet i 2022, etter å sjølv ha investert i utsleppsreduserande teknologi på hurtigskipet Gabriele. Støtta frå fondet er driftsbasert og heng saman med dei utbetringane som er gjennomført. Totalt har selskapet fått tildelt opp til 20 millionar kroner frå NOx-fondet, og støtta vil bli utdelt også i 2023 og 2024. Foto: Cruise Service/Marius Rosbach
Nytt

Meir enn dobla inntektene

– Vi kan ikkje vere nøgd før vi begynner å tene pengar, seier Cruise Service-sjef Kåre Gunnar Molvær.

Linn Antonie Vårdal Solheim
11.07.2023

Det har vore nokre utfordrande år for Langevåg-bedrifta, med pandemi og nærast full stans i cruisenæringa.

2022 baud på omsetningsrekord og positivt driftsresultat, men aukande renter og prissjokk på diesel bidrog til at resultatet før skatt enda på minussida.

– Vi er ikkje heilt nøgde, men eg kan ikkje trylle heller, seier Kåre Gunnar Molvær, dagleg leiar i Cruise Service As til NETT NO.

Cruise Service As
Årsresultat (i mill. kr)
2022 2021
Driftsinntekter 59 28
Driftsresultat 4,3 -1,6
Resultat før skatt -0,4 -4,6

Har utvida flåten
2022-sesongen drog med seg ein hektisk oppstart for bedrifta etter to rolege pandemisesongar.

Gjennom oppkjøpet av Fjord Event, utvida Cruise Service flåten med fartøyet Keiser Wilhelm, og med rekordmange cruiseanløp gjekk det i eitt for mannskapet på dei tre skipa bedrifta har i sin cruise-flåte.

– Vi har eit høgt aktivitetsnivå, og eg må vere så ærleg å seie at det er tungt å jobbe så mykje utan at det viser att på botnlinja, fortel Molvær over telefon.

Satsar på vinter
Trass motbør og mykje hardt arbeid er sunnmøringen framleis blid, og fortel engasjert om planane framover.

Målsetninga er å bygge opp ein industri med heilårsaktivitet, fortel Molvær.

Om sommaren er det mykje som skjer, og tempoet er høgt. Cruise Service hadde i fjor over 40 tilsette, men mange arbeidde berre på sesong.

Molvær fortel at dei aktivt jobbar med å sikre driftsgrunnlag i lågsesongen. Då er det stort sett aktivitet på kveldstid og i helger, og mykje av arbeidskrafta er der på deltid.

Ei av årsakene til at Cruise Service ikkje seier seg nøgde med å vere ei sommarbedrift er at dei ønsker å sysselsette dei tilsette heile året – ikkje berre i høgsesong. Bedrifta har tilgang på mykje flinke sjøfolk og ønsker å legge til rette for trygge, stabile arbeidsplassar med jamn aktivitet gjennom året.

Selskapet satsar no på kvalsafari, og har skrive avtale med Hurtigruten om transport av båtturistar til Rekkedal i spektakulære Hjørundfjorden.

Nullutslepp i Verdsarvfjordane
Frå og med 2026 skal alle fartøy som ferdast til sjøs inne i verdsarvsområda vere nullutsleppsfartøy. Det stillast dermed strengare krav til dei som driv med båtturisme i Geiranger.

Dei nye utsleppskrava har gradvis blitt innført, og Cruise Service har gjennomført betydelege investeringar for å mellom anna redusere NOx-utslepp.

Hurtigbåten Gabriele har blitt ombygd for å møte miljøkrava, og er klargjort for omlegging til hybridteknologi på sikt. Kva slags løysing dei landar på, har dei ikkje bestemt seg for enno.

– Det er mange ønske frå politisk hold om kva ein skal velje. Det er mykje god teknologi som fins, men logistikken og infrastrukturen som gjer at det kan driftast med er ikkje på plass enno, fortel Molvær.

Investeringane har dei mellom anna fått støtte til frå NOx-fondet, eit privat fond som støttar investeringar i grøn teknologi. Fondet har blitt omtala som ein kjempesuksess, og blir ofte nytta som døme på korleis det private næringslivet kan samarbeide for å løyse klimautfordringane på ein meir effektiv måte enn gjennom statlege reguleringar.

På spørsmål om Molvær sjølv synest NOx-fondet er ein suksess, er han klar i si sak.

– Det funkar bra, mykje betre enn då staten blanda seg inn og skulle regulere. Det kan du sitere meg på, ler Molvær.

Om NOx-fondet:

Den statlige NOx-avgiften ble innført i 2007 og var på 15 kroner per kilo NOx-utslipp. Dette ble økonomisk krevende for mange virksomheter. Flere ulike næringsorganisasjoner anbefalte derfor sammen en løsning med et NOx-fond, til erstatning for avgiften, for å oppnå størst mulig miljøgevinst i forhold til påløpte kostnader for virksomhetene. Det ble startet forhandlinger med myndighetene om en NOx-avtale som gjorde dette mulig. NOx-fondet fikk fart på arbeidet med å kutte NOx-utslipp, ved å gi næringslivet økonomisk støtte til å implementere grønn teknologi.

NOx-fondet ble stiftet i 2008 av 15 næringsorganisasjoner på bakgrunn av NOx-avtalen med myndighetene. Gjennom avtalen skal NOx-fondet redusere NOx-utslipp i Norge og bidra til å oppfylle Norges forpliktelser i Gøteborgprotokollen og EUs takdirektiv. NOx-fondets hovedoppgave er å finansiere konkrete NOx-reduserende tiltak. Investeringsstøtte gis blant annet til elektrifisering og annen energiomlegging, renseteknologier og energieffektivisering. Fondet har en årlig inntekt på omtrent en milliard kroner.

Cruiseturisme viktig
I åra framover vil det truleg skje store endringar i næringa, både grunna krav til utslepp og endringar i måten vi tenker turisme på. Det er utfordringar Cruise Service tek på strak arm.

Dei siste åra har det skepsisen til cruiseturisme i regionen auka. Opinionsberarar i det offentlege ordskiftet svartmåler stadig oftare næringa, meiner Molvær.

– Om Ålesund ikkje vil ha cruiseturisme meir så flyttar vi på oss, seier han.

Molvær meiner næringa er viktig for regionen, men at det er viktig å tilpasse seg den nye kvardagen og endringane han trur er naudsynte.

– Vi føler vi ligg bra an i løypa, og vi ser berekraft i eit nytt perspektiv. Vi har satsa på å putte ny teknologi i gamle båtar. Det er betre frå eit sirkulært perspektiv, også er det viktig eit viktig kulturhistorisk bidrag. Det er det verdt å ta vare på, fortel han.

Publisert: 11.07.2023 05:00

Sist oppdatert: 11.07.2023 13:43

Mer om