Seweryn sjåfør postnord 11
MÅTTE VENTE: Då klokka vart 16.40 måtte Seweryn framleis vente 20 minutt før neste ferje gjekk frå Hareid. C-ruta til Fjord1-reiarlaget i sambandet er teke ut i streik. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Streik gir heft for transportbransjen

Nokre av kundane til Seweryn fekk ikkje pakkane sine i dag. NHO er uroa for tapa til bedriftene.

17.04.2023

Då 16.40-ferja skulle gått frå Hareid måndag, låg den til kai på andre sida av fjorden med to streikevakter på kaia.

I staden måtte bilane vente 20 minutt ekstra på neste ferjeavgang. Årsaka er at C-ruta er ramma av storstreiken mellom dei LO- og YS-organiserte.

– Alt tar litt lengre tid. Eg måtte vente litt ekstra i dag tidleg også, fortel Postnord-sjåfør Seweryn til NETT NO.

Sjåføren fortel på engelsk korleis han køyrer for å levere pakkar til ulike bedrifter. Grunna den ekstra ventetida vil han ha med nokre pakkar tilbake når arbeidsdagen er over, som han ikkje har fått tid til å levere.

Ein rekke industri og entreprenørbedrifter er også mellom dei kring 25.000 fagorganiserte som er i streik. Frå fredag kan streiken bli utvida.

Til Gardermoen med fisk
Nokre bilar lengre bak står Arild Olsen mellom anna med fiskelast som skal til Gardermoen. Han fortel at dei gjerne har 12 timar på seg for å levere fisken, som skal vidare med fly.

– Denne gongen skal det nok gå bra, men det skal ikkje vere så mykje meir heft på turen nedover til Gardermoen, før det kan bli vanskeleg å rekke, fortel han.

Enger Transport-sjåføren har forståing for dei streikande. Samtidig tilhøyrer han sjølve ein bransje som merkar svært godt kostnadsauke på kroppen.

– Kvar gonger eg fyller både bilen og aggregatet heilt opp, kostar det kring 15.000 kroner. Det er nær dobbelt så mykje som for eit drygt år sidan, legg han til.

Arild Olsen sjåfør foto Marius Rosbach 11
TIL GARDERMOEN: Yrkessjåfør Arild Olsen har 12 timer på seg til å køyre frå Fosnavåg til Gardermoen med fisk som skal vidare med fly. Foto: Marius Rosbach

Kamplysta på topp
Kamplysten hos dei streikande var på topp på dagens første dag. LO-leiar Peggy Hessen Følsvik trur dei fagorganiserte er innstilte på å slåst for prinsippa om ein auke i reallønna.

– Eg trur LO-medlemmene har råd til å streike no. Vi registrerer at kamplysta er stor, og det er veldig bra, seier ho til NTB.

Hos arbeidsgivarane i NHO håpar derimot direktør Ole Erik Almlid at streiken raskt vil ta slutt. Han er bekymra over at norske bedrifter vil tape mykje ved ein lang arbeidskonflikt.

– Frå vår side er det eit ønske om at dette skal ta kortast mogleg tid, men at vi kanskje må førebu oss på at det vil gå noko tid, seier Almlid til NTB.

– Millionar går tapt kvar time no, og dette vil auke i takt med at fleire blir tekne ut i streiken, seier NHO-sjefen vidare.

Ferje samferdsel transport foto Marius Rosbach 11
FLEIRE SAMBAND RAMMA: Fleire av dei mest travle ferjesamabanda har mindre kapasitet grunna streiken. Også ein rekke industri og entreprenørbedrifter merkar streiken godt frå første dag. Foto: Marius Rosbach

Harde frontar
Detaljar om skissa frå riksmeklar Mats Ruland hadde måndag formiddag vorte kjend, trass i ei lovpålagd teieplikt blant dei som deltek i slike forhandlingar. LO og NHO har også heilt ulike oppfatningar om den lekne skissa frå riksmeklaren faktisk vil medføre ein auke i reallønna til folk flest.

Ifølgje fleire medium skal han ha gått ut på eit sentralt tillegg til alle på 1,9 prosent, eit overheng på lønnstillegget som vart gitt i fjor på 1,4 prosent og eit lokalt lønnstillegg, såkalla lønnsgliding, på 1,9 prosent. Dette ville til saman gitt ein lønnsauke på 5,2 prosent.

Det skal særleg vere dei lågast lønte som ikkje klarer å få gjennomslag for auka lønn når dei skal forhandle med arbeidsgivarane lokalt, og det er grunnen til at LO i staden vil ha meir pengar i den sentrale potten.

Rasande over lekkasje
Peggy Hessen Følsvik var måndag rasande over at innhaldet i skissa hadde vorte kjent, og ho ville ikkje kommentere innhaldet.

– Vi har inga interesse av å leke denne skissa, og eg ser at innhaldet er brukt inn i argumentasjonen. Riksmeklaren var veldig tydeleg på at det å leke frå meklinga faktisk er straffbart, seier LO-leiaren.

– No må partane vere ansvarlege
NHO-sjef Ole Erik Almlid seier han synest det er forferdeleg at det har skjedd brot på teieplikta i forhandlingane.

– Etter at LO gjekk ut og sa at meklinga ikkje medførte auka kjøpekraft, så hadde vi behov for å seie at det var auka kjøpekraft i den skissa. Ut over det har ikkje vi sagt noko, seier Almlid til NTB.

– Viss det er behov for etterforsking, så greitt. No må partane vere ansvarlege. Vi kan ikkje eskalere ein konflikt med å stå og rope. Senk pulsen og hev blikket. Vi skal ut av denne konflikten på eit tidspunkt. Då skal vi passe på å ha gode relasjonar, seier NHO-sjefen.

Almlid: Ulik lønnsevne
Måndag vart arbeidsgivarorganisasjonen nedringd av uroa medlemmer som måtte ha råd og rettleiing for korleis dei kan handtere streiken.

– Eg synest det er forferdeleg beklageleg at vi står i ein streik. Det er ein heilt unødvendig streik. NHO måtte gå mange rundar før vi sa ja til skissa til riksmeklaren. Det var veldig overraskande at LO sa nei, men no er vi her, og vi vil ikkje gjere dette verre. Så eg oppmodar alle partar, alle involverte, til å senke pulsen, seier Almlid til NTB.

– Vi må sjå framover og høyre på kva bedriftene seier. Det er ganske ulik lønnsevne i bedriftene, og fleirtalet seier no at dei ser mørkare på framtida, seier Almlid.

Publisert: 17.04.2023 17:51

Sist oppdatert: 17.04.2023 17:51

Mer om