Motvind Nordvest
BRANDAL: Motvind Nordvest møtte søndag andre nestleder i Stortingets Energi- og miljøkomite, Sofie Marhaug (Rødt) på Ishavsmuseet i Brandal. Lokale kandidater til kommunestyrer og fylkesting ble invitert på kort varsel til diskusjon om vindturbiner i sjø og på land. Foto: Motvind Nordvest
Synspunkt

Vindkraft bør dominere valget

Havvind på Mørekysten er å spille russisk rulett med viktige fiskebestander, skriver John I. Myklebust i Motvind Nordvest.

Motvind Nordvest gleder seg over at partiene Frp, Folkelista, Rødt og INP hadde anledning å komme da de nylig ble invitert til diskusjon om vindturbiner i sjø og på land ved Ishavsmuseet i Brandal.

Alle var tydelige med sitt NEI til vindturbiner på land, sjøl om kommunen skulle bli forsøkt «kjøpt» av utbyggere med millioner.

Andre nestleder i Stortingets Energi- og miljøkomite Sofie Marhaug (Rødt) presiserte at saker skal behandles etter plan og bygningsloven, men at et vedtak kunne bli vanskelig å «reversere» dersom man først hadde sagt ja. Hun anbefalte derfor å si klart nei til vindturbiner fra første dag.

Vindturbiner på Møre-kysten – igjen
Mørekysten og fiskebankene er kjent som et av verdens største matfat. Her gyter viktige fiskeslag som torsk, sei og hyse – og, Norsk Vårgytende (NVG) sild, en av verdens største fiskebestander.

Nå forsøker aktører i vind-industrien seg på nytt, med planer om å etablere havvind, som kalles test-anlegg, nært områdene for Havsul I, vind-industri prosjektet som var planlagt tett opp til hoved-gyteområdet for norsk vårgytende (NVG) sild og andre fiskeslag. Der Havsul I mistet konsesjonen.

Foreliggende planer er i konflikt med fiskerier og utgjør en alvorlig trussel mot viktige gytefelt og gytevandringer på Mørekysten, et av våre mest sårbare og verdifulle områder. Motvind Nordvest advarer mot planene. Disse må stanses. Fylkestingskandidatene ble oppfordret til å følge opp og prioritere saken i sine respektive partier.

Havforskningsinstituttets (HI) Råd
HI-rapport av 4.november 2020 konkluderer mellom annet med:

- «HI fraråder vindkraftutbygging i områder som er spesielt viktig for enkelte arter, som gyteområder og migrasjonsruter for aktuelle fiskebestander og beite- og kaste områder for enkelte sjøpattedyrarter».

- «HI fraråder vindkraftutbygging i spesielt sårbare eller verdifulle områder».

Det er hevet over tvil at hele Møre-kysten oppfyller HI sine kriterier. Motvind Nordvest tillot seg derfor å anmode fylkestingskandidatene og stortingsrepresentant Sofie Marhaug om å ta dette på aller største alvor.

Fellesskapet betaler
Er det igjen oljeskatteregimet som frister utbyggerne? Som betyr at utbyggere som ikke kommer i skatteposisjon, vil få 78 % av investeringskostnadene utbetalt fra staten, med andre ord fra deg og meg. Utbyggerne kan så selge prosjektet med enorm fortjeneste.

Dette er russisk rulett, der innsatsen blir betalt av det norske folk i fellesskap, for å spille hazard med fiskebestander av global betydning.

Hywind Tampen, vind-industri prosjektet som eies av Norges rikeste selskap Equinor, er subsidiert og hele 90 % av investeringskostnadene er betalt av det norske folk. Store overskridelser gjør at prisen er kommet opp i over 7.000.000.000 kroner (7 milliarder), for 11 flytende vindturbiner! Her ble fiskerinæringen neglisjert. Viktige deler av fiskefeltet Tampen er nå blitt begrenset for fiske.

Føre-var-prinsippet
Konsekvensutredninger på fisk, gyteområder, gytevandringer og økosystemer er i svært liten grad gjennomført i forhold til havvind. Det foreligger ingen slike konsekvensutredninger knyttet til gytevandring og gytefelt for sild og øvrige arter.

Vår kunnskap om fisk og gyteprosesser er svært mangelfull, og det foreligger ikke kunnskapsgrunnlag til å fatte vidtrekkende beslutninger. Grunnlaget for å gi konsesjon til vindkraft til havs er ikke til stede.

Motvind Nordvest fikk tilslutning fra samtlige politikere om at Havforskningsinstituttet (HI) må få ansvar for å gjennomføre faglig og troverdig forskning - før det gis konsesjon til havvind. Og at Føre-var-prinsippet må gjelde:

«Nødvendigheten av handling på grunnlag av mindre enn full vitenskapelig sikkerhet for miljø-ødeleggelser av potensiell irreversibel natur».

Administrerende direktør i havfiskeflåtens interesseorganisasjon Fiskebåt, Audun Maråk, har formulert det slik: «Hensynet til forsvarlig og bærekraftig forvaltning og reproduksjon av våre viktigste fiskebestander må derfor veie tyngre enn hensynet til subsidiert og sekundær vindkraftproduksjon».

Motvind Nordvest vil takke stortings-repr. Sofie Marhaug (Rødt), ordfører- og fylkestingskandidat Bernt Brandal (Folkelista/Kyst- og Distriktslista M&R), ordfører- og fylkestingskandidat Oskar Grimstad (Frp), kommunestyre- og fylkestingskandidat Aina M. H. Hauge (Rødt) og kommunestyre- og fylkestingskandidat Per Kopperstad (INP), for å medvirke på svært kort varsel.

av styreleder John I. Myklebust i Motvind Nordvest

Publisert: 01.09.2023 14:31

Sist oppdatert: 01.09.2023 19:08

Mer om