Optimisme i Fjordlaks
FJORDLAKSEIGAR: Anders Pedersen er framleis eigar og styreleiar i Fjordlaks, men gjekk for nokre år sidan av som sjef for den daglege drifta. Foto:
Nytt

Beste fiskeriåret nokosinne for Fjordlaks

Ålesund-konsernet overgjekk sine eigne forventingar. Også fiskejukssaka er tema i årsmeldinga.

Marius Rosbach
04.08.2023

Fjordlaks hadde eit rekordår i fjor med ein vekst i omsetninga på meir enn 400 millionar og eit resultat før skatt på over 176 millionar kroner (sjå tabell under).

Ålesund-konsernet som er av dei store aktørane på produksjon og sal av klippfisk, har aldri tent meir pengar på fiskeriverksemda enn i fjor.

Styret skriv i årsmeldinga at konsernet leverte betre enn venta i 2022.

Fjordlaks (konsern)
Årsresultat (i mill kr)20222021
Driftsinntekter1.832 1.423
Driftsresultat204158
Resultat før skatt176140

Høge prisar ga betre marginar
Fjordlaks-omsetninga bikka meir enn 1,8 milliardar som følgje av gode råstoffprisar kombinert med prisauke på klippfisken.

Det har gitt betre marginar. Konsernet har også auka produksjonen i løpet av fjoråret.

Aktiviteten i dotterselskapet Karlsøybruket i Troms var god heile fjoråret og trakk opp resultatet.

Ved Tufjordbruket i Måsøy var det høg aktivitet og god utnytting av produksjonen, ifølgje årsmeldinga.

Ventar svakare 2023
For inneverande år ventar Fjordlaks eit svakare resultat.

Samtidig som dei jobbar med å betre samdrifta mellom avdelingane i Måsøy, Karlsøy og ved hovudkontoret i Ålesund, er verksemda utsett for svingingar i marknaden som gir meir usikkerheit kring drifta framover, skriv styret i årsmeldinga.

Dei har samtidig moglegheit til å supplere produksjonen med frose råvarer, som kan vege opp for usikkerheita kring tilgang på råstoff.

Fråseier seg kjennskap til fiskejuks
Den store fiskeriaksjonen mot Karlsøybruket er tema i årsmeldinga.

Fjordlaks-eigar Anders Pedersen blei sjølv teke inn av politiet, men omtala «Hele den krigsliknende aksjonen oppleves som absurd».

Styret viser til at dotterselskapet er sikta for brot på rekneskapsreglane og havressurslova i samband med storaksjonen mot fleire fiskeriaktørar i mars.

«På nåværende tidspunkt og basert på mottatt informasjon, er ikke selskapet kjent med at de siktede forhold har funnet sted», heter det i årsmeldinga.

Selskapet har ikkje sett av midlar for å dekke eventuelle tap i saka.

Kjempeutbytte i 2021
Fjordlaks er heileigd av Anders Pedersen gjennom selskapet Cape Invest.

Etter at det blei teke ut 100 millionar i utbytte i 2021, blir det ikkje teke utbytte etter rekordresultatet i fjor.

I staden aukar konsernet eigenkapitalen til ein halv milliard, medan langsiktig gjeld er på drygt 360 millionar kroner.

Publisert: 04.08.2023 05:00

Sist oppdatert: 04.08.2023 00:47

Mer om