Stad 1
MOLDEFJORDEN: Det er laga nye illustrasjonar av Stad skipstunnel. Her frå utseglinga i Moldefjorden. Foto: Kystverket/ Multiconsult/ LINK Arkitektur.
Nytt

Klare til å rive hus og bygningar

Gjer seg klar for byggjestart neste haust, og vil snart rive hus og bygningar i Kjøde.

01.04.2023

Arbeidet med Stad skipstunnel går etter planen, opplyser Kystverket i ei oppdatering rundt prosjektet.

For å vere i rute til kontraktssignering og mogleg byggjestart neste haust vil ein starte med forberedande arbeid no i sommar og haust. Arbeidet går mellom anna ut på å flytte ei høgspentlinje i Moldefjorden og starte med å rive hus og bygningar i Kjøde.

Massefrist 1. juni
Men samstundes må ein få med dei siste endringane frå reguleringsplanarbeidet, både for tunnelområda og dei nye næringsområda på Lesto og Kjøde, og for andre mottakarar av steinmassar.

Kommunane (Stad, Vanylven og Kinn) er bedne om å samordne seg, og ha ei prioriteringsliste klar med tiltak som bør få stein frå Stad skipstunnel innan 1. juni.

Urolege for støy
Kystverket opplyser at deler av den siste månaden har ein brukt på Stadlandet, til å møte naboar av skipstunnelen, kommunar og næringsdrivande. Blant anna har kommunikasjonsansvarleg i prosjekt Stad skipstunnel, Sveinung Nedregotten, saman med prosjektleiar Terje Skjeppestad besøkt nærare 50 husstandar i den såkalla støysona på begge sider av skipstunnelen. Fleire er urolege for støyen under byggjeperioden.

– Vi legg ikkje skjul på at det i periodar kan bli mykje støy og truleg bli krevjande å bu tett innpå anleggsarbeidet. Men målet er at flest mogleg skal bu heime, mest mogleg. Det opplever vi også at innbyggjarane sjølv ønsker. Dette skal vi legge til rette for, samstundes som vi vil tilby alternativ overnatting om tilhøva blir for ille, seier Nedregotten.

Stad 2
KJØDE: Slik vert tunnelinntaket ved Kjøde. Foto: Kystverket/ Multiconsult/ LINK Arkitektur

Fakta om Stad skipstunnel

STAD SKIPSTUNNEL

Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket som er langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas, og mer forutsigbar regularitet for skipstrafikken forbi Stad.

NØKKELTALL

 • Lengde: 1700 meter for selve tunnelløpet - 2200 meter fra tuppen av entringskonstruksjon på den ene siden til tuppen av entringskonstruksjon på den andre siden
 • Lengde inkl. ledekonstruksjoner og portal: ca 2200 meter
 • Høyde mellom bunn og tak: 50 meter
 • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
 • Seilingshøyde: 33 meter
 • Areal på tverrsnitt: 1661 m2
 • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 millioner kubikkmeter. Tilsvarer cirka 5,4 millioner kubikkmeter med sprengt fjell
 • Estimert kostnadsramme: Ca. 2,8 milliarder kroner (eks. mva.)
 • Estimert byggetid: Ca. 5 år

BYGGINGEN

Det er lagt opp til konvensjonell sprengning med tunnelborerigg og pallerigg.
Det blir utredet tre ulike alternativer for bruk av steinmasser fra tunnelbyggingen, deriblant til etablering av nytt næringsareal i nærområdet.

PROSJEKTET

 • Kystverket utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU 2010) som omhandler alternativene ”Nullalternativet” (uten nye tiltak), ”Liten tunnel” og ”Stor tunnel” (kystruten).
 • Det er også gjennomført kvalitetssikring (KS1-rapport) etter bestilling fra Fiskeridepartementet og fra Finansdepartementet for KVU 2010.
 • I NTP 2014-2023 sa regjeringen at de ønsket å gå videre med et forprosjekt til KS2, med utgangspunkt i det ”store” tunnelalternativet. Dette ansees å ha et større nyttepotensial.
 • Positive effekter, som verdien av tilrettelegging av trafikk fra veg til sjø, trygghet, økt turisme, samt positive effekter for fiskerinæring og øvrige næringer, er ikke prissatt.
 • Stad skipstunnel vil være verdens første fullskala skipstunnel av denne dimensjonen.
 • I NTP 2018-2029 ble Stad skipstunnel lagt inne med en ramme lik kostnadsoverslaget på 2,8 milliarder, 1,5 milliarder kroner ligger inne i første del av NTP – for perioden 2018 til 2023.
 • Kystverket overleverte sitt forprosjekt til Samferdselsdepartementet våren 2017. Prosjektet har vært gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2).
 • Kystverket gjennomførte en prosjektoptimalisering med leveranse 15. juni 2019 som resulterte i en vesentlig kostnadsreduksjon.
 • I 2020 ble det gjennomført en utvidet kvalitetssikring (KS2) av resultatene av prosjektoptimalisering.
 • I februar 2021 fikk Kystverket oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet som ga grønt lys for oppstart av forarbeidet for byggingen. I mars la departementet frem proposisjonen til Stortinget om byggingen.

Steinalderfunn
Kystverket opplyser at Vestland fylkeskommune har gjort fleire arkeologiske funn rundt skipstunnelen. Ved Kjøde er det mellom anna funne spor etter ein steinalderlokalitet, og gravd fram ein dolk eller spydspiss som kan vere 4000-5000 år gamal.

Meir utgravingsarbeid står att. Det er universitetsmuseet i Bergen som står for sjølve utgravingsarbeidet, medan Vestland fylkeskommune registrerer funna.

Publisert: 01.04.2023 05:00

Sist oppdatert: 31.03.2023 17:31

Mer om