Marie Sneve Martinussen foto Stortinget 11
RAUDT-LEIAR: Partileiar Marie Sneve Martinussen i Raudt meiner bankane har utnytta situasjonen med renteaukene, til å sikre seg høgare inntekter. Foto: Stortinget
Nytt

Kritisk til bankane sine rentehevingar

Fleire bankar aukar renta. Fagforeiningsleiar og Raudt-leiar meiner dei utnyttar situasjonen.

26.09.2023

(NPK-NTB-NETT.NO): Fagforeiningsleiar Richard Storevik i Fellesforbundet opnar for å vurdere ein bokoitt av bankar som set opp renta. Han leier avdeling 5 i Fellesforbundet – ei avdeling med over 6.000 medlemmer – hovudsakleg i industrien.

Han krev at bankane – i dei vanskelege tidene som er no – ikkje aukar utlånsrenta ytterlegare etter Noregs Banks siste renteheving, og peikar på Sparebank1 Hallingdal Valdres, som har valt å ikkje setje opp renta.

– Eg synest det er umusikalsk. Vi er eit folkeslag som er vande med dugnader, men no er det einsidig. Det verkar som vi skvisar safta ut av dei som sit nedst, seier han til VG.

Regionale bankar følgjer etter
Storbankane DNB og Nordea var først ute med å heve rentene på bustadlån og innskot etter at Noregs Bank heva styringsrenta.

Sparebank 1 SMN var først ute av dei regionalt eigde bankane med å varsle at dei sett opp renta. Etterpå har Sparebanken Møre og Sogn og Fjordane Sparebank fulgt etter.

Alle bankane følgjer sentralbanken og hevar renta med inntil 0,25 prosentpoeng.

Vil krevje strengare regulering
Fagforeiningsleiar i Fellesforbundet opnar for å både krevje høgare tillegg ved neste års lønnsoppgjer, å krevje strengare regulering av bankane og deira evne til å tene pengar på rentemarginane, og å boikotte bankar som aukar rentene.

På møtet til fagforeiningsavdelinga denne veka skal styret diskutere om dei vil innføre nokre av desse grepa.

Meiner bankane har utnytte situasjonen
Raudt-leiar Marie Sneve Martinussen har vore inne på same tankar. I eit intervju med Børsen.no måndag sa ho at bankane har utnytta situasjonen med renteauken.

- Bankene har brukt rentesjokket det siste året til å auke profittmarginen sin noko voldsomt. Det har dei klart med å auka utlånsrenta meir enn innskottsrenta, sa Sneve Martinussen til nettavisa.

NETT NO har fleire gonger omtalt resultata til bankane med hovudsete på Nordvestlandet. Alle har vist solid auke i rentenettoen i år.

Finans Norge forsvarar nivået
Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge understrekar at rentenivået er akkurat så høgt som sentralbanken ønskjer at det skal vere, og at viss bankane ikkje følgjer etter, må sentralbanken heve renta endå meir.

Raudtleiaren meiner bankane må slutte å heve rentene, trass i at det kan føre til at sentralbanken auker styringsrente meir.

Publisert: 26.09.2023 12:50

Sist oppdatert: 26.09.2023 13:10

Mer om