Eksfin - Innovasjon Norge Helge Gjerde - Kaare Haahjem - Stig Gjethammer - Anne Britt Høydal Foto Marius Rosbach
SENTRALE I EKSPORTARBEIDET: Regiondirektør Helge Gjerde (t.v.) saman med Anne Britt Høydal som har ansvaret for grøn maritim eksport ved Innovasjon Norge sitt kontor i Ålesund. Også Stig Gjethammer (nr.2 f.h.) og Kaare Haahjem i Eksfin er sentrale i arbeidet med å auke eksporten frå regionen. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Skal bygge nye verdikjeder i nordvest

Møre og Romsdal er allereie norgesmeistrar i eksport. No er fylket mellom dei første i landet med ny satsing.

Marius Rosbach
11.08.2023

NETT NO omtala tidlegare i sommar at Møre og Romsdal er fastlandsindustriens norgesmeistrar i eksport, ifølgje tal frå i fjor.

No jobbar Møre og Romsdal fylkeskommune saman med Innovasjon Norge for å bli endå betre. Fylket er mellom dei første i landet til å stable på beina eit prosjekt som tek sikte på å bygge nye verdikjeder i næringslivet.

– Fylkeskommunen har vore veldig framoverlente i dette, og mellom anna gitt eit oppdrag til oss der vi skal vere med å bygge desse nye verdikjedene, fortel regiondirektør Helge Gjerde i Innovasjon Norge Møre og Romsdal til NETT NO.

Søker etter prosjektleiar
I desse dagar har Innovasjon Norge ute ei stilling som prosjektleiar som skal jobbe med skape nye arbeidsplassar gjennom grøn vekst, sirkulærøkonomi og næringsutvikling.

Partnarskapet skal involvere ein rekke bedrifter, i tillegg til fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Målet er å peika ut nyvinningar og verdikjeder, som kan lukkast med auka verdiskaping og eksport - og ikkje minst, bidra til det grøne skiftet.

– Vi er nøydd til å bygge meir volum på eksporten vår, og vi må bygge den i andre næringar, i tillegg til dei bransjane der vi allereie tradisjonelt har vore sterke, seier Gjerde.

Regiondirektøren meiner det grøne skiftet truleg representerar dei største forretningsmogelegheitene som har vore på mange tiår.

Helge Gjerde foto marius 11
FRAMOVERLENT FYLKESKOMMUNE: Regiondirektør Helge Gjerde i Innovasjon Norge Møre og Romsdal meiner fylkeskommunen har vore framoverlente i arbeidet med å legge til rette for meir eksport. Foto: Marius Rosbach

Gode respons på eksportprogram
Møre og Romsdal fylkeskommune har allereie Skaparkraft-programmet gåande som skal vere med å auke eksporten.

Programmet har fått gode tilbakemeldingar frå næringslivet, som sa seg «særs fornøgd» med prosjektarbeidet, ifølgje ei kartlegging i fjor.

Gjennom eksportprogrammet skal fylkeskommunen dele ut pengar gjennom fire delprogram: Grøne industrielle løft, smart teknologi, fornybar energi - og kompetanse i og for næringslivet.

– Fleire (bedrifter, journ. anm.) roser fylkeskommunen for aktiv haldning og evne og vilje til å handle i form av klare prioriteringar og konkret støtte til prosjekt, heitte det i statsusrapporten i fjor haust.

Har mål om auka eksport
Det historiske bilde, er at Norge i fleire tiår har tapt terreng på eksportområdet samanlikna med våre skandinaviske naboar.

Støre-regjeringa sette som mål i Hurdals-plattformen å auke eksporten med 50 prosent innan 2030, og har sett i gong ein rekke tiltak for å lukkast.

Havvind og grøn maritim industri var dei første områda til å bli peika ut som satsingsområde, og saman med design og ferdigvareproduksjon. På sistnemnte område står Møre og Romsdal sterkt med mykje møbelindustri.

Reknar med rolle i ferdigvaresatsing
Innovasjon Norge si avdeling i Møre og Romsdal har ei sentral rolle i Innovasjon Norge si eksportsatsing, og har no fått det formelle oppdraget med «Grøn Maritim Eksport» frå departementet.

Innovasjon Norge i Ålesund tilsette i fjor Anne Britt Høydal for å jobbe med grøn maritim eksport frå Sunnmøre.

– Vi reknar også med at Møre og Romsdal får ei rolle når det kjem til design og ferdigvare, ikkje minst fordi vi er sterke i møbelindustrien, som er sentrale på dette området, seier Gjerde.

Publisert: 11.08.2023 09:00

Sist oppdatert: 11.08.2023 08:32

Mer om