Klippfisk portugal foto Johnny Thomassen Norges sjømatråd
KLIPPFISK: Fisk er ein av dei største eksportvarene Noreg har. Gjennom koronaåret 2020 klarte norsk eksport seg greitt trass i pandemien. Foto: Johnny Thomassen/Norges-sjømatråd
Nytt

Liten nedgang for norsk eksport under pandemien

Norge klarte seg betre enn dei fleste OECD-land.

30.06.2021

(NPK-NTB): Samanlikna med dei andre OECD-landa, er det berre fem land som har hatt mindre eksportnedgang enn Noreg i koronaåret 2020.

Dollarverdien av norsk eksport fall med 0,5 prosent i 2020, viser utrekningar gjort av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Av dei andre 36 OECD-landa var det berre Irland, Luxembourg, Israel, Litauen og Polen som hadde ein mindre nedgang i eksporten sin enn Noreg. Nabolanda våre Sverige og Danmark hadde ein eksportnedgang på høvesvis 5 og 8 prosent.

– Mange norske eksportbedrifter har klart seg godt gjennom koronakrisa. Omstillingstakten i etablert næringsliv har vore høg, og vi ser no at det veks fram nye eksportnæringar, seier administrerande direktør i Innovasjon Noreg, Håkon Haugli.

Innovasjon Noreg jobbar mellom anna med å gi råd til norske bedrifter som ønskjer eller allereie er i gang med å eksportere til utlandet.

Mars månad i år er ifølgje SSB den månaden med størst norsk eksport nokosinne
Håkon Haugli

Investert i ny teknologi
Grunnen til at eksporten gjekk nedover i 2020, var mellom anna nedgang i næringar innan olje og gass og turistnæringa. Men Innovasjon Noreg er imponert over evna bedriftene hadde til nyskaping:

– I det som har vore eit kriseår for mellom anna norsk reiseliv, har vi i Innovasjon Noreg òg sett at mange bedrifter har investert i ny teknologi for å møte aukande internasjonal etterspurnad på område der Noreg har fortrinn, innan grøn industri, som batteri, hydrogen og havvind, men også innan helse- og landbruksteknologi, for å nemne noko, seier Haugli.

No aukar eksporten igjen
Dei første månadene i 2021 tok norsk eksport seg opp igjen.

– Mars månad i år er ifølgje SSB den månaden med størst norsk eksport nokosinne, og OECD forventar at norsk eksport aukar både i 2021 og 2022. Det gir grunnlag for optimisme, seier Haugli.

Ifølgje anslaga til OECD vil norsk eksport auke med 2,3 prosent gjennom 2021, og med nye 4,2 prosent i 2022.

Sjølv om det kunne gått verre for norske bedrifter i koronakrisa, meiner Innovasjon Noreg at landet framleis står overfor ein del av dei same eksportutfordringane no som før pandemien.

– Noreg vil framover vere avhengige av å få fleire nye eksportbedrifter og nye eksportnæringar, understrekar Haugli.

(©NPK)

Publisert: 30.06.2021 15:00

Sist oppdatert: 30.06.2021 14:59

Mer om