Bølgekraft illustrasjon havkraft 11
BØLGEKRAFT: Selskapet Havkraft som har utforma nytt konsept for bølgjekraftverk, er med på prosjektet der ein skal undersøke bølgjekraft i kombinasjon med havvind. Illustrasjon Havkraft
Nytt

Skal talfeste potensiale for lokal havenergi

Kor mykje energi kan ein hente ved å kombinere havvind med bølgjekraft utanfor Mørekysten? Eit forskingsprosjekt vil finne svaret.

Marius Rosbach
06.03.2023

Krafttak i Nordvest-prosjektet er i desse dagar i full gong med arbeidet som skal kartlegge potensiale for fornybar energi på kysten av Nordvestlandet.

Prosjektet blir leia av Doxacom i Ålesund og er eitt av ein rekke arbeider som for tida får støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune sitt omstillingsprogram kalla Skaparkraft.

Fleire tyngre aktørar
Målet for prosjektet er å kartlegge kva som finst av potensiale for energi frå havet i regionen gjennom havvind, bølgjekraft og solenergi.

Ein rapport som kjem til sommaren skal peike på moglegheitene for næringsutvikling – og ikkje minst: Korleis ut utbygging av kraftprosjekt kan påverke andre interesser.

Både Sintef Ålesund, iKuben, Ocean Network, Salt Lofoten, Glocal Green og bølgekraftselskapet Havkraft er med på Krafttak Nordvest-prosjektet.

Kombinert havvind og bølgjekraft
Sintef-forskar Erlend Grytli Tveten deltar i arbeidet frå Sintef Ålesund og fortel at de i første omgang skal de på potensialet i eitt av områda utanfor Mørekysten som er spelt inn til NVE sin pågåande utgreiing, som aktuelt for kraftproduksjon.

- I første fase skal vi talfeste potensiale for produksjon av havvind kombinert med bølgjekraft i eit normalår i dette område, fortel han til NETT NO.

Seinare skal dei også undersøke potensialet i regionen for solenergi til havs.

Vurderer påverknad for andre interesser
Eitt av de viktigaste måla i prosjektet er å vurdere korleis ei eventuell utbygging av havenergi vil påverke andre interesser.

- Konflikten knytt til vindkraftanlegget på Fosen-halvøya viser kor avgjerande det er å gjennomføre grundige prosessar og sikre god involvering før det etablerast nye grøne kraftinitiativ, uttaler Kristian Vik som er prosjektleiar på vegner av Doxacom.

Realisering av kraftutbyggingane kan utgjere alt frå nye forretningsområde, betre forsyningssikkerheit i regionen og meir fornybar kraft – med indirekte lågare klimautslepp.

Publisert: 06.03.2023 11:02

Sist oppdatert: 20.04.2023 11:21

Mer om