Tomislav Debeljak tingretten Foto Marius Rosbach
HORDALAND TINGRETT: Tomislav Debeljak (t.h.) i retten saman med mellom anna advokat Daniel Herde. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Tidlegare Kleven-eigar frifunne i søksmål

Buet etter verftkonkursane vann ikkje fram med kjempekrav.

Marius Rosbach
30.11.2023

Tidlegare eigar av Kleven Verft, Tomislav Debeljak, er frifunne i søksmålet konkursbuet anla mot ham.

Frifinninga kjem fram i dommen frå Hordaland tingrett som blei klar torsdag.

Den kroatiske forretningsmannen var saksøkt for opptil 136 millionar kroner. Også forsikringsselskapet Tryg som hadde teikna styreforsikring for Debeljak, var saksøkt.

I dommen kjem det også fram at retten kuttar kraftig i advokatutgiftene til kroaten og forsikringsselskapet. Kravet var på 14,1 millionar kroner – eit beløp som motparten reagerte kraftig på.

Gjennom sju dagar fekk tingretten tidleg i november høyre dramaet kring Kleven Verft, etter at Debeljak kom inn som eigar våren 2020.

At dommen blei klar torsdag betyr også at tingrettsdommar Gard-Håvard Røren Sem-Onarheim rakk fristen på to veker etter lova.

Dommen er på kring 40 sider og blei forkynt til partane torsdag.

Tryg sin advokat Karl Rosén seier til NETT NO at det er ein gledesdag, og påpeiker at kjempekravet har vore ei stor belasting for den kroatiske forretningsmannen.

Debeljak sin advokat, Daniel Herde, hadde ikkje fått lese ferdig dommen då NETT NO var i kontakt med ham. Han ville difor kome tilbake til eventuelle kommentarar.

NETT NO har ikkje fått kontakt med saksøkarane sin advokat, Jan Vablum.

Meiner seg urettvist behandla
Bakgrunnen for søksmålet er at buet meinte at den kroatiske eigaren hadde oppført seg slik at bankane ikkje hadde noko anna val enn å seie opp låna med verftet – og dermed sende Kleven til skifteretten.

Historia enda med at tre verftsselskap gjekk konkurs og kring 430 tilsette blei råka.

Allereie då konkursen var eit faktum meinte Debeljak at han var urettvist behandla. Det stod den tidlegare verftseigaren på, då han forklara seg i retten og bad om frifinning.

Meiner bankane sin reaksjon var «dramatisk»
Retten konkluderer at dei ikkje finner grunnlag for at Debeljak har oppført seg aktlaust, slik buet hevdar.

Bankane sine advokatar forklara i retten at dei mista all tillit til den nye eigaren under eit skjebnemøte den 23. juni 2020.

Sjølv om utfallet av møtet var lite vellukka, var bankane sin reaksjon om å seie opp låna som er «etter forholdene som dramatisk», heiter det i dommen.

Oppseiinga av låna var den direkte årsaka til konkursane.

Retten meiner det ikkje er rimeleg at Debeljak skulle vente ein slik reaksjon frå bankane, og at det difor ikkje ligg føre erstatningsansvar.

Hadde andre alternativ enn å seie opp låna
Retten viser til at avgjerda til bankane i stor grad blei teke basert på det som skjedde i det aktuelle møtet.

Her viser også retten til at utgangspunktet var svært dårleg, ved at det blei lagt opp til eit «oppvaskmøte» med alle involverte.

Debeljak og hans kroatiske toppjurist, har forklara at dei opplevde møtet som fiendtleg og konfronterande.

Sjølv om møtet blei mislukka, meiner retten det var bankane si oppgåve å sørge for ei hensiktsmessig gjennomføring.

I etterkant hadde også bankane andre reaksjonsmoglegheiter, peiker retten på i dommen. Til eksempel kunne dei frose kontoane til selskapet til dei hadde fått avklart om informasjonen Debeljak kom med i møtet, var rett.

Justerte ned kravet i retten
Ein rekke lokale selskap har krav i buet, og hadde eit håp om å få dekka nokre av sine tap gjennom søksmålet.

Konkursbuet meinte at det var Debeljak som var personleg ansvarleg for tapa Kleven blei påført.

Det første kravet var på 193 millionar så stemninga blei levert til tingretten sommaren 2022. Sidan har kravet gått ned, og seinast i retten justerte saksøkarane beløpet til 136 millionar.

Publisert: 30.11.2023 14:47

Sist oppdatert: 30.11.2023 18:44

Mer om