Møreaksenkryssinga illustrasjon
STÅ FAST PÅ MØREAKSEN: NHO i Møre og Romsdal vil ikke ha flere runder om hvor Romsdalsfjorden skal krysses, og ønsker at politikerne holder fast ved Møreaksen-alternativet
Synspunkt

Historisk vegsatsing styrker næringslivet i Møre og Romsdal

Styreleder Erik Espeset i NHO Møre og Romsdal roser vegsatsingen , men advarer om omkamp om trasé for kryssing av Romsdalsfjorden, i dette innlegget.

04.06.2021

14. juni blir en merkedag i Møre og Romsdals samferdselshistorie.

Da vedtar Stortinget den nasjonale transportplanen, NTP 2022-2033.

Vedtaket innebærer at en rekke viktige samferdselsprosjekt i fylket vårt kan startes opp, gjennomføres og fullføres i den første seksårsperioden. Mange av de nye samferdselsprosjektene vil bli en game changer for befolkning og næringsliv i hele fylket.

Det ligger lange og tunge prosesser til grunn før et vegprosjekt blir prioritert i den nasjonale transportplanen. NHO ønsker å gi ros til våre lokale og regionale politikere som har jobbet godt sammen over år og gjort viktige vedtak som har ført oss dit vi er i dag.

De har sett verdien av gode transportårer inn og ut av fylket, effektiv transport med kortere reisetid innad i fylket og å styrke bo- og arbeidsmarkedsregionene.

Veiprosjektene som ligger inne i NTP i første seksårsperiode i Møre og Romsdal er E136 Vestnes-Dombås (eksportveien), fergefri E39 Ålesund-Molde, E39 Breivika – Lerstad, ny Voldatunnel, E39 Lønset – Hjelset, E39 Hjelset – Bjerkeset og utbedring av E39 Bergsøya – Øygarden.

I tillegg har Ålesund som en av fem byregioner i landet fått midler til investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak for å nå nullvekstmålet. Dessuten er det satt av midler til utbedring av fiskerihavner i Fosnavåg og Giske.

I tillegg kan byggingen av Stad skipstunnel endelig begynne. I forkant av regjeringens behandling av Nasjonal transportplan, lanserte NHO sitt «Samferdselsløfte», et grundig dokument med våre innspill til NTP.

NHO Møre og Romsdal er svært fornøyd med at de to desidert viktigste prioriteringene våre er inne i NTP og kan startes opp så snart det er praktisk mulig: Med Nye Veiers utbedring av flaskehalser på den viktigste veien inn og ut av fylket, E136 Vestnes-Dombås blir det slutt på de kritikkverdige forholdene for person- og nyttetransporten gjennom Romsdalen.

NHO Møre og Romsdal har over år påpekt viktigheten av å utbedre den viktige eksportveien.

På samme måte har vi på vegne av våre medlemsbedrifter støttet politiske vedtak som effektiviserer interntransporten og bo- og arbeidsmarkedsregionene.

Halvert reisetid med fergefri krysning mellom Ålesund og Molde vil styrke lokale bedrifter. De konkurrerer mot virksomheter i andre deler av landet som ikke har de samme barrierene som fergene innebærer.

Nesten halvert reisetid mellom de to største byene betyr at folk enklere kan pendle til jobb. Bedriftene får dermed økt tilgang til kvalifisert arbeidskraft. 63 prosent av våre medlemsbedrifter mangler personell med rett kompetanse. Dette er alvorlig og har ført til at de har mistet kunder og markedsandeler, har skrinlagt planlagte utvidelser eller redusert virksomheten.

I Norge er det kun Arktis har som har en høyere prosentandel (64 %) av bedrifter som opplever dette, ifølge NHOs Kompetansebarometer.

Å få store samferdselsutbygginger på prioritert plass i NTP er som et langdistanseløp. Våre prioriteringer og innspill til NTP er forankret i enstemmige styrevedtak over år. Styret i NHO Møre og Romsdal representerer ca. 1700 medlemsbedrifter og består av bedriftsledere fra et bredt spekter av bransjer og næringer.

NHOs regionskontorer over hele landet jobber langsiktig og målrettet for å få gjennomslag for viktige saker som styrker vilkårene for næringslivet. Dette gjelder også i samferdselsspørsmål. Derfor er det gledelig hver gang vi krysser mållinja og får gjennomslag i saker som er vesentlig for våre medlemsbedrifter.

NHO Møre og Romsdal registrerer selvsagt at det er høy temperatur i debatten om den fergefrie krysningen (Møreaksen).

Vi har stor respekt og forståelse for at det er delte meninger omenkeltprosjekter. Men det er ikke konstruktivt, fremtidsrettet eller regionbyggende å underkjenne egne styrevedtak basert på medlemsbedriftenes ønsker, faglige anbefalinger og politiske vedtak i kommunestyrer, fylkesting og regjering og snart: Storting.

Omkamper fører oss ikke videre.

Vi vil gi honnør til forutsigbare politikere med langsiktige perspektiv som står i debatten og holder fast på tidligere vedtak. Alternativet til Møreaksen er ferge (og bompenger) til evig tid. Når fjordkrysningen er på plass blir det gratis for fremtidige generasjoner, nærings- og nyttetransport å krysse fjorden.

Dette vil på sikt innebære store besparelser for de som er avhengige av å forflytte seg internt i fylket. Også fremover vil NHO jobbe i tråd med våre medlemsbedrifters ønsker og vedtak. Vi ser frem til at spaden blir satt i jorda og for de største samferdselsprosjektene. Det var på høy tid at storsamfunnet endelig sa ja til å sende vegmilliarder vår vei for å ruste fylket for framtiden.

Når disse prosjektene nå er kvittert ut, gyver vi løs med å sikre at viktige prosjekter som Hafast, RV15 Strynefjellet med arm til Geiranger og Halsafjordsambandet får midler til oppstart i neste periode.

Les meir om transportplanen under:

Publisert: 04.06.2021 09:14

Sist oppdatert: 04.06.2021 10:08

Mer om