Gadus davik foto gadus group 11
BREMANGER: Torskeoppdrettsselskapet Gadus Group har allerede en lokalitet i Davik i Bremanger. En søknad om å etablerte et anlegg i Harøyfjorden møter motstand. Foto: Gadus Group
Synspunkt

Torskeoppdrett i Ålesund kommune

Gadus Group-sjefen mener det er uforståelig at kommunedirektøren fraråder nytt anlegg. Han forteller i dette innlegget om en saksbehandling han mener har vært lite tillitsvekkende.

Den siste tiden har Gadus Group hatt en pågående prosess hvor vi har søkt etablering av ny havbruksaktivitet – nordøst for den nye fastlandsforbindelsen til Nordøyane.

Med dette brevet ønsker vi å belyse saken fra vår side, hvorfor dette er viktig for oss, hvorfor vi har søkt etablering akkurat her og samtidig oppklare punkter vi mener mangler i kommunedirektørens innstilling til politikerne.

Gadus er et sjømatselskap i sterk vekst, tuftet på en visjon om å produsere torsk på bærekraftig vis og av høyeste kvalitet. Fra Ålesund har vi bygd opp en fullstendig verdikjede hvor vi bidrar til sysselsetting og verdiskapning langs norskekysten, med faste lokale helårsarbeidsplasser i alle ledd. Fisken vår bearbeides i Norge, i motsetning til hos villtorsk og oppdrettslaks, hvor mesteparten sendes ubearbeidet til utlandet. Vår verdikjede (yngel, settefisk, matfisk, slakting, bearbeiding og administrasjon) bidrar til det norske kystsamfunnet med arbeidsplasser, aktivitet, skatteinntekter og eksportinntekter, samt ringvirkninger.

Men, for å lykkes er vi avhengige av sameksistens i kystsonen, og adgang til egnede lokaliteter for drift i sjø for å skape disse mulighetene og forsvare allerede etablerte arbeidsplasser.

Verden trenger mye mer mat de neste 30 årene. Denne må dog produseres på bærekraftig vis, og landbruks- og fiskeriressurser er allerede overutnyttet. FN ba i 2013 Norge komme med sitt løsningsforslag. Svaret, med bred politisk forankring, kom gjennom en rapport fra Sintef, Norges Forskningsråd og Fiskeri- og Kystdepartementet som tilsa at vi skulle øke matproduksjonen fra havbruk til 5.0 millioner tonn innen 2050. I 2021 produserte Norge 1.5 millioner tonn. Ifølge FN går det for sakte. Økt vekst må til for å mette stadig flere munner. Konsekvensen av for lite mat på verdensmarkedet blir matmangel der betalingsevnen er lavest. I fattige land. Nei til mer matproduksjon merkes ikke hos nordmenn, vi har det fint, byrden legges på underernærte skuldre i den tredje verden. Anlegget vi søker bidrar med 16 millioner måltider årlig.

Så vil vi selvsagt forsøke å legge slike anlegg der sameksistens med natur, lokalbefolkning og annen industri vil være lettest. Derfor har vi nå søkt etablering i et område Ålesund kommune nylig avsatte som et mulighetsrom for akvakultur og som etter forskriften ikke er i konflikt med gyteområder for villtorsk. Søknaden skal behandles i planutvalget til Ålesund kommune 1. februar.

Vi mistenker at kommunedirektøren i realiteten ønsker å begrave en sak som kan bli betent for administrasjonen
Ola Kvalheim

Kommunedirektøren har i sin saksutgreiing frarådet tillatelse. Dette er uforståelig når kommunen selv har åpnet arealet til oppdrett av nettopp marin fisk. Søknader om etablering av akvakultur krever grundige miljøundersøkelser av en sertifisert og uavhengig tredjepart. Undersøkelsene viser at dette er en svært god lokalitet. Den vil ivareta fiskevelferden og naturen gjennom gode strøm-, vann- og bunnforhold. Samtidig respekterer den HI sine råd om særskilt beskyttelse av kysttorsk i indre fjordstrøk, ettersom lokaliteten er plassert i ytre fjordstrøk.

Vi mistenker at kommunedirektøren i realiteten ønsker å begrave en sak som kan bli betent for administrasjonen på grunn av høylytt motstand og konfliktnivå i deler av lokalbefolkningen. Argumentasjonen fremstår delvis som resirkulering av upresise og feilaktige utsagn fra motstandsgrupperingen. Det var videre også uheldig at opprinnelig saksbehandler ikke ønsket denne saken blant annet som følge av den pågående motstanden – samtidig er det veldig forståelig at saker som dette kan bli litt for tett på for de som bor i nærområdet. Første forsøk på saksutgreiing fra kommunedirektøren måtte så trekkes dagen før behandling i planutvalget. Der fantes både manipulerte kart, egentegnede versjoner av vårt omsøkte anlegg og tukling med fakta. Dette er lite tillitsvekkende for oss som næringsaktør. Vi håper nå at politikerne ser verdien av en ny satsning på torskeoppdrett og ny verdiskapning her på Vestlandet.

Les tilsvar fra kommunalsjef Ole Søvik i Ålesund kommune

For det er nettopp langs denne fantastiske kysten av Norge man med skaperviljen til menneskene, har gitt grunnlaget for bosetting og utvikling av lokalsamfunn over århundrer. Fiskeri, landbruk, skogbruk, petroleum og havbruk har i sameksistens gitt grunnlag for verdiskaping og samfunnsutvikling. Vi er et folk som lever av å bruke naturen på en fornuftig måte med lavest mulig miljøfotavtrykk. De maritime og marine klyngene på Sunnmøre er verdensledende og spisses nå mot fremtidsrettede næringer mens petroleumsvirksomheten forsvinner. Tradisjonen med å skape eksportbedrifter gir viktige bidrag til velstanden vår levemåte og vårt velferdssamfunn behøver.

Et eksempel er Mørenot. Med over 100 års erfaring og ekspertise på produksjon av fiskeredskap har de skapt hundrevis av arbeidsplasser som leverandør til havbruksnæringen. Slike arbeidsplasser finnes det mange av i Ålesundregionen. Fabrikken som produserer oppdrettsnøtene til Gadus ligger noen hundre meter fra det omsøkte anlegget ved Hildre. Det er et paradoks at flere av motstandere av vår søknad om etablering utenfor Hildrestranda, til daglig jobber her med å produsere utstyret vi bruker på våre lokaliteter i andre kommuner. Så har den norske havbruksnæringen sine utfordringer på lik linje med annen matproduksjon og annen aktivitet generelt. Vi jobber utrettelig med å løse disse på best mulig måte. Det fantastiske med havbruksnæringen er lønnsom og subsidiefri produksjon av sunn mat med mye lavere Co2-avtrykk, mindre beslaglegning av areal, mindre tapping av ferskvannsressurser og mindre bruk av antibiotika enn annen matproduksjon.

Gadus produserer mat av høy kvalitet med lavest mulig miljøfotavtrykk, her i Norge. Torsken vår er utviklet gjennom 15 år av det statlige nasjonale avlsprogrammet hos Nofima. Det gir oss i dag en fisk med ønskede egenskaper, som trives i merdene, er mindre interessert i å rømme, mindre aggressiv, har god helse, jevn tilgang på god mat, ingen sykdom, god tilvekst og tilnærmet ingen dødelighet. Vi har to års erfaring med drift gjennom fem kohorter.

Vår virkelighet står i sterk kontrast til skremselspropagandaen som baseres på utfordringene man opplevde 10-15 år tilbake med forsøk på oppdrett av villtorsk. Deler av skremselspropagandaen er også direkte løgn.

Medlemmer av den lokale motstandsgruppen hevder i sosiale medier og andre kanaler bl.a. at torsken vår er genmanipulert. Dette er direkte usant og viser hvor langt enkelte går for å sverte noe de er imot. Torsken som brukes til oppdrett i dag er naturlig avlet frem, på samme måte som melkekyr og andre husdyr. Dessverre fungerer slike påstander godt i ekkokamre i sosiale medier og sprer seg fort som etablerte sannheter, selv om det i praksis er «fake news».

Selv om man er imot havbruk, går det en grense der motstand mot en næring og nysatsing krysser over til å være ufine angrep på Gadus og våre ansatte. Det er forståelig at det kan oppstå høy temperatur på umodererte plattformer, men det er uheldig når dette går over til aktiv spredning av usannheter og tydelig ytring om at Gadus og våre ansatte skal mislykkes.

Som mange andre bedrifter ønsker vi å bidra til verdiskapning, arbeidsplasser og levende lokalsamfunn. Samtidig blir man, hos deler av innbyggerne, beskyldt for ødeleggelse av lokalsamfunnene man opererer i. I motsetning til mange andre i vår bransje har Gadus tatt et valg om å være en synlig og tilgjengelig aktør. Vi tror åpenhet og kunnskap vil bidra til å bygge ned motstanden, gjennom gode løsninger og sameksistens. Vi opplever at skeptikerne verdsetter vår kunnskapsformidling og svar på spørsmål. Heldigvis er de fleste vi møter positive til både Gadus Group og lokal næring.

Nå håper vi kommunepolitikerne 1. februar ser verdien av ny havbrukssatsning og viser at næringsaktører kan stole på at Ålesund kommune støtter opp under planer de selv har vedtatt – og at kommunen ser verdien av fremtidsrettet og bærekraftig næringsliv.

Les tilsvar fra kommunalsjef Ole Søvik i Ålesund kommune

Publisert: 31.01.2022 18:57

Sist oppdatert: 31.01.2022 19:08

Mer om