Vegard Sævik foto ogne 11
NØGD MED PRISEN: Vegard Sævik legg ikkje skjul på at dei har nøgd med prisen, og at det var mange potensielle kjøparar. Arkivfoto: Ogne Øyehaug
Nytt

Fjord1 er seld

Uro kring formuesskatt utløysande. Hadde mange potensielle kjøparar.

Havila Holding og Vision Ridge Partner, har eigd Fjord 1 50/50 sidan 2021. No har dei seld seg ut.

Dei utanlandske investeringsfonda DIF Capital Partners og EDF Invest blir nye eigarar.

– Det var mange potensielle og gode kjøparar. Då endar det opp med å bli eit prisspørsmål, seier styreleiar Vegard Sævik i Fjord1 til NETT NO om interessa kring selskapet.

Han og resten av familien eig Havila Holding. Kva prisen vart, har han ikkje lov å seie, opplyser han.

– Men Fjord1 er eit imponerande og bra selskap og prisen speglar det.

Partane skriv i ei pressemelding at handelen skal godkjennast av «The European Commision for the European Union Merger Regulation notification threshold».

Det er forventa at dette vil skje tidleg i 2024, heiter det i meldinga. Aksjane i Fjords Tours, The Fjords og Widerøe, er ikkje med i salet.

Dette er kjøparane

DIF Capital Partners har hovudbase i Amsterdam og er ein infrastrukturfondsforvaltar med om lag16 milliardar euro i forvaltningskapital.

DIF vart grunnlagd i 2005 og har ein leiande posisjon innan forvaltning av mellomstore investeringar, hovudsakeleg i Europa, Nord-Amerika og Australia.

EDF Invest er den franske energikjempen si investeringsavdeling. Dei driv med ikkje-børsnoterte dedikerte eigendelar og forvaltar for tida rundt 9 milliardar euro i eigenkapital.

Fjord1 har om lag 80 ferjer, pluss nokre passasjerbåtar og innleigde snøggbåtar. Drifta blir ikkje påverka av salet.

Vegard Sævik tv Dagfinn Neteland th foto Ogne
INFORMERTE TILSETTE: Administrerande direktør Dagfinn Neteland i Fjord 1 under ein ferjedåp. Neteland informerte dei tilsette tysdag om at dei får utanlandske eigarar i ferjereiarlaget. Arkivfoto: Ogne Øyehaug

Spekulert i pris på åtte-ti milliardar
Prosessen har gått føre seg sidan i vinter og selskapet Rothchild & co vart hyra inn etter at det kom eit ønske frå Vision Ridge om å få ei prisvurdering.

I mai anslo Finansavisen ein pris på Fjord1 rundt åtte til ti milliardar kroner.

Fjord1 har vore eigd 99,9 prosent av Fjord Holdco, som igjen er eigd av Fjord1 Topco, der Sævik-familiens selskap Havilafjord eig 50 prosent av aksjane.

Uro kring skattekostnad
I pressemeldinga som blei sendt ut i samband med salet viser Havila til kapitalkostnaden dei har som norske eigarar.

I klartekst handlar det om utgiftene Fjord1 må ut med, for at Sævik-familien skal handtere rekninga for formuesskatten.

– Eit sal av Fjord1 kunne nok skjedd uansett korleis situasjonen hadde vore, men då avgjerda blei tatt, var det med bakgrunn i ei bekymring for personleg evne til å betale formuesskatten og korleis dette ville påverke konkurransekrafta til Fjord1 framover, seier han.

– Hemmande
Sævik kan ikkje på ståande fot svare på kor mykje det ville kosta Fjord1 årleg framover å ha Sævik-familien som eigarar. Men han peiker på at det blir rekna at eigarskattane aukar kapitalkostnadane med kring to prosent i eit selskap.

– Det er kanskje ikkje naturleg at ei norsk familie skal ha dei lågaste kapitalkostnadene, men den er iallfall betydeleg høgare enn for utanlandske aktørar. Det er hemmande for vår evne til å vere med å skape vidare vekst i selskapet, legg han til.

I meldinga skriv selskapet at kapitalkostnaden vil vere ein viktig konkurransefaktor for Fjord 1 framover:

– Der har vi som norske eigarar eit handikap. Vi ønsker å bli verande i Noreg, og skal vi halde fram med å vere her, så kunne vi for Fjord1 si skuld ikkje tvihalde på eigarskapen. Den rette løysinga vart heller å sørge for nye eigarar som har tilgang på billegare kapital enn det vi har, uttaler Sævik.

– Langsiktige eigarar
Sævik fortel at det berre var utanlandske kjøparar som viste seriøs interesse, og var med i dei siste rundane i prosessen.

Han er ikkje i tvil om at dei har funne rette eigarar, og heilt frå starten av prosessen såg dei føre seg at større internasjonale fond ville vere naturlege kjøparar.

– Det er langsiktige eigarar som likar eigenskapane til Fjord1, med stabil drift og langsiktige kontraktsforhold, seier han.

– Dei har óg signalisert vilje til å vere med å støtte opp om vidare vekst i Fjord1, legg han til.

Starta med kjøp frå fylkeskommunen
Sævik-familien sitt inntog i Fjord1 starta med kjøpet av Møre og Romsdal fylkeskommune sine aksjar i 2011.

Seinare fekk dei hand om aksjane til dåverande Sogn og Fjordane fylkeskommune, og i 2017 blei selskapet teke på børs.

I august 2021 vart det klart at Havila hadde kontroll over 100 prosent av aksjane i kompaniskap med Vision Ridge – og Fjord1 blei tatt av børs med en marknadsverdi på 5,2 milliardar kroner.

Tidlegare har Havila omtala moglegheitene for ei felles reiselivssatsing med det amerikanske selskapet - og ein mogleg samanslåing med andre selskap i Havila-konsernet.

Havila Holding eig 33,34 prosent i Bakkar og Berg Media, som gir ut NETT NO.

Publisert: 31.10.2023 08:38

Sist oppdatert: 31.10.2023 14:05

Mer om