Havvind kart stad møre rapport kart Multiconsult 11
AKTUELLE OMRÅDER: Karta viser aktuelle områder for utbygging av havvind utanfor kysten av Stad (t.v.) og Møre-Trøndelag, der rapporten meiner det er lågt konfliktnivå. Illustrasjon: Multiconsult
Nytt

Kan bygge ut ti gonger meir havvind

Ny rapport peiker på aktuelle område. Neste veke kjem NVE med sine anbefalingar.

19.04.2023

(NPK-NTB-Amalie Vadla): Regjeringas havvindmål kan tidoblast, ifølgje ein rapport. Den viser at det er mogleg å byggje ut 338 gigawatt havvind i Noreg i område med lågt konfliktnivå.

– Det er gledeleg å sjå at vi har så mange eigna område i Noreg der konfliktnivået er lågt, seier Arvid Nesse, leiar for næringsklyngja Norwegian Offshore Wind, som bestilte rapporten.

Ingeniørselskapet Multiconsult har utført ein analyse av kva område som kan eigne seg til utbygging av nye havvindparkar i Noreg. Rapporten er bestilt av Norwegian Offshore Wind saman med Equinor, Hafslund, Source Galileo og Deep Wind Offshore.

– Det er alltid konsekvensar ved utbygging av havvind som må takast omsyn til, men vi meiner vi har identifisert mange gode område som gir eit viktig fagleg grunnlag i diskusjonen vidare om utbygging av havvind, seier avdelingsleiar Vegard Willumsen i Multiconsult.

Meir ambisiøst
Regjeringas mål for havvind er i dag på 30 gigawatt installert effekt innan 2040. Olje- og energidepartementet er no i gang med å tildele dei to første havvindfelta i Noreg, med kapasitet på til saman 3 gigawatt til å byrje med.

Til samanlikning er den installerte effekten av all norsk vasskraft på 33,7 gigawatt. Dette gir ein mellomliggjande årsproduksjon på 136,7 TWh.

Ifølgje rapporten frå Multiconsult kan dette målet bli langt meir ambisiøst.

Willumsen seier at det er spesielt store moglegheiter for utbygging av flytande havvind, men at det også er gode moglegheiter innan botnfast havvind.

28 felt blir peika på som eigna for flytande havvind og 18 felt for botnfast havvind, med samla kapasitet på høvesvis 219 og 119 gigawatt.

Omsyn til fisk og miljø
I analysen blir det særleg lagt vekt på korleis havvindområda skal fungere side om side med andre næringar i same området.

Desse forholda vart vurderte i analysen:

 • Avstand til Statnetts foreslåtte tilknytingspunkt
 • Fiskeri og havbruk
 • Foreslåtte naturvernområde
 • Forsvarsinteresser
 • Havdjupner
 • Korallrev- og førekomstar
 • Marin infrastruktur (røyrleidningar og sjøkablar)
 • Marin verneplan
 • Naturvernområde
 • Olje og gass
 • Ramsar-område
 • Særleg verdifulle område (SVO)
 • Vindressursar

– Vi har no gjort eit omfattande arbeid med å vurdere område mellom anna med omsyn til kvalifikasjonar, fiskeriinteresser og miljøomsyn, understrekar Willumsen.

Nesse, som leier næringsklyngja som representerer 370 havvindbedrifter, meiner rapporten først og fremst er eit godt datagrunnlag for vidare diskusjonar.

– Det er svært viktig for bransjen at vi tek omsyn til fugl, fiskerinæringa og marint liv. Denne kartlegginga viser at det er mogleg å byggje ut ein formidabel kapasitet, samtidig som vi varetek fleire interesser, seier Nesse.


Moglegheiter langs heile kysten
Ein trur at mogleg kapasitet for flytande havvind er mellom 156 og 219 gigawatt installert effekt, og for botnfast havvind er han frå 85 til 119 gigawatt.

For flytande havvind meiner Multiconsult det er mogleg å byggje ut i Skagerrak, i Nordsjøen utanfor Rogaland og Vestland, i Norskehavet fleire stader langs kysten oppover frå Vestland til Troms og Finnmark og i Barentshavet.

Rapporten viser at område sør og vest i Nordsjøen eignar seg for botnfast havvind. Det gjer også nokre område i Norskehavet utanfor kysten nord i Vestland.

Områda i rapporten er berre forslag basert på tilgjengeleg kartdata og faglege vurderingar. Det er ikkje endelege tilrådingar.

Kunngjer to område
– Det er positivt at industrien er engasjert i havvindsatsinga, seier statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet til NTB.

Ho er til stades når rapporten blir lagd fram onsdag.

Sæther viser til at målet til regjeringa for tildelingar av havvindområde innan 2040 svarer nesten til like mykje kraftproduksjon som det norske kraftsystemet i dag.

– 30 gigawatt er mykje, og satsinga på havvind i Noreg er avhengig av tilgang på areal, seier ho.

Ifølgje Sæther skal Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) neste veke leggje fram arbeidet sitt med identifisering av nye område, som dei har utarbeidd saman med ei rekkje andre direktorat.

I slutten av mars opna regjeringa konkurransen for dei to første norske havvindområda. Det var Utsira Nord og fase éin av Sørlige Nordsjø 2 som vart lyst ut. Begge tildelingane skjer før utgangen av 2023. Regjeringa tek sikte på ein ny utlysingsrunde i 2025.

(©NPK)

Publisert: 19.04.2023 10:09

Sist oppdatert: 19.04.2023 10:33

Mer om