Vindkraft sandøy befaring formannskap ålesund foto marius 11
VINDKRAFT: Vindkraftanlegg på land har vært omstridt en rekke steder rundt i landet. Nå vil regjeringa åpne for behandling av nye anlegg i situasjoner der kommunen sier ja til utbygging. Illustrasjonsfoto: Marius Rosbach
Synspunkt

En nødvendig gjenåpning for vindkraft

Olje- og energiminister forklarer hvorfor regjeringa vil åpne for ny behandling av vindkraft på land i dette innlegget.

25.04.2022

Norge trenger mer fornybar kraft. Derfor åpner vi opp igjen for konsesjonsbehandling av vindkraft på land der vertskommunene sier ja.

Klimakrisen, høye energipriser og en krevende sikkerhetspolitisk situasjon setter oss på en formidabel prøve i årene framover. I en tid hvor den energipolitiske usikkerheten er stor, er det en ting som likevel er helt sikkert: Tilstrekkelig tilgang på ren og rimelig kraft skal fortsatt være et fortrinn for Norge, og da trenger vi mer fornybar kraft.

Fredag før påske sendte mitt departement derfor et brev til NVE og ba dem om å gjenoppta behandlingen av nye vindkraftprosjekter i kommuner som selv ønsker dette. Per Hanasand i DNT skriver at han frykter for nye konflikter rundt vindkraft. Men med ny kunnskap og strengere krav kan vi ikke lenger stenge for behandling av nye prosjekter.

Den forrige regjeringen satte i 2019 all konsesjonsbehandling av vindkraftsaker på land på vent. Det var gode grunner til det. Vi kjenner alle til vindkraftdebatten, og vi har sett stor motstand mot utbygginger flere steder. En del vindkraftverk ble også bygget annerledes enn det kommunen opprinnelig sa ja til, og kommunene har flere steder sittet igjen med for lite.

Nå har det gått tre år, og vi har lært mye av perioden vi har vært gjennom. Vindkraft bidrar til styrket kraftbalanse og lavere strømpriser. Og det haster med å få i gang ny kraftproduksjon. Men når vi nå åpner for konsesjonsbehandling igjen, gjør vi det med et svært tydelig krav: Vertskommunene må samtykke. Kommunens ja til å starte prosessen blir dermed helt avgjørende. Og vindkraftutviklere må starte planlegging av mulige prosjekter i dialog med kommunen.

Samtidig som vi gjenopptar behandlingen av vindkraftmeldinger, jobber vi med lovendringer for i større grad å innlemme vindkraft i plan- og bygningsloven. Dette er et lovarbeid som tar tid, og fram til dette arbeidet sluttføres, skal kommunen i den enkelte sak ta stilling til hvordan den, innenfor gjeldende rett, skal behandle prosjektet etter plan- og bygningsloven. Kommunens rolle vil derfor allerede nå bli styrket.

At nye vindkraftprosjekter tas til behandling, betyr ikke at det gis konsesjon. Det vil bli avgjort etter grundige og inkluderende prosesser der hensyn til miljø og naboer skal vektlegges sterkere enn tidligere, og basert på et omfattende, oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft, utarbeidet av blant andre NVE og Miljødirektoratet.

I utviklingen av Norge som industrinasjon har rimelig kraft vært vårt klare konkurransefortrinn. På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge fortsatt være industriens førstevalg. Da må alle teknologier bidra for å skaffe nok fornybar kraft til det langstrakte landet vårt. Også vindkraft på land. Med kommunene med på laget ligger det godt til rette for dette.

Av olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)

Publisert: 25.04.2022 15:17

Sist oppdatert: 25.04.2022 15:24

Mer om